نام تور : تور یونان 7 شب (4 شب آتن + 3 شب تسالونیکی

مجری تور : سفربان سیر ایرانیان

اعتبار تور : 1396/8/28 - 1396/9/28

مدت اقامت تور : 8 روز و 7 شب

مسیر پکیج تور : تهران به آتن - تسالونیکی (یونان)

تلفن مجری تور : 88993058-88994058

وب سایت : www.safarbanseir.com

تور یونان 7 شب (4 شب آتن + 3 شب تسالونیکی
AegeanAirlines
نام هتل
درجه
خدمات
اتاق 2 تخته
اتاق 1 تخته
اتاق 3 تخته
کودک
خردسال
توضیحات


hotel starhotel star
BB
5,990,000
8,590,000
0
5,590,000
3,990,000

توضیحات تور : * کلیه مدارک علاوه بر ترجمه انگلیسی نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه دارند. ) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی. ۱ ماه از تاریخ ورود.۶ الف) مدت اعتبار حداقل ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. ج) نداشتن مهر ورود و خروج(مسافرت) قبرس ترک. مشــخص باشــد، ً از روبــرو، بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً رنگــی، تمــام رخ بــا زمینــه ســفید، کامــلا ۶*۴ قطعــه عکــس ۶ )۲ مــاه اخیــر (عکــس بــا پاســپورت و ویزاهــای قبلــی یکــی نباشــد.)۶حداکثــر بــرای ) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۳ ) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی ( ارائــه گــردش حســاب و گواهــی تمکــن الزامیســت و زمــان ۴ باشــد.A۴ روز قبــل از تاریــخ تحویــل مــدارک بــه ســفارت باشــد و ســایز پرینــت بانکــی ۱۰صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ریال باشد. ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ) اصل و ترجمه سند مالکیت.۵ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی به همراه آخرین مدارک تحصیلی و دفترچه بیمه (جهت تایید مدارک شغلی) که برای کلیه مشاغل الزامی است. ۶ الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی. ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشــاغل دولتــی: حکــم کارگزینــی، آخریــن فیــش حقوقــی و یــا نامــه از ســازمان مربوطــه بــا ذکــر مــدت اشــتغال ،ســمت و میــزان حقــوق دریافتــی وتاییدیــه مرخصــی، ســابقه بیمــه از تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان * ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی جهت گرفتن مهر دادگستری و مهر تاییدیه وزارت امور خارجه الزامی است. د) بازنشسته ها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی. ه) مشــاغل غیردولتــی: گواهــی اشــتغال بــه کار از شــرکت مربوطــه بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان و ارائــه اصــل آخریــن آگهــی تغییــرات آن شــرکت. و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان. ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) * جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــة اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی می باشــد عــلاوه بــر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امــور خارجــه نیــز دارد. موارد ذیل در نظر گرفته شود:ًجهت تائید مدرک تحصیلی برای گرفتن تائید دادگستری و امور خارجه لطفا * محصلین در پایه دبستان و راهنمایی: گواهی تحصیلی باید مهر آموزش و پرورش استان تهران و مهر و امضاء شخص مربوطه را داشته باشد. * محصلیــن در پایــه دبیرســتان: مرحلــه اول گرفتــن مهــر آمــوزش و پــرورش اســتان تهــران، مرحلــه دوم مراجعــه بــه پیشــخوان دولــت جهــت گرفتــن تائیدیــه تحصیلــی، و ارائــه آدرس دارالترجمــه (کــه بعــد از انجــام ایــن مراحــل یــک هفتــه بعــد تائیدیــه بــه دارالترجمــه ارســال روز کاری زمان می برد.۴ تا ۳ قابل ذکر است مرحله انجام تائید دادگستری و امور خارجه توسط دارالترجمه ًمی گردد.) ضمنا * دانشجویان دانشگاه آزاد برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به ستاد مرکزی دانشگاه آزاد مراجعه نمایند. * دانشجویان دانشگاه های دولتی رشته های علوم پایه برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به وزارت علوم مراجعه نمایند. * دانشجویان دانشگاه های دولتی رشته های پزشکی و پیراپزشکی برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به وزارت بهداشت مراجعه نمایند. سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند، رضایت نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه با تائید دادگستری و امور خارجه دارد. ۱۸) برای فرزندان زیر ۷ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. ۸ * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد. * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجــرای تعهــدات ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ * چــک رمــزدار یــا ضمانت نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ اعــلام می گــردد. ً کــه پــس از بررســی مــدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانــت هــای بیشــتر متعاقبــا و در یک نسخه ارائه شود. A۴* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر درخواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.

تور یونان

تور آتن - تسالونیکی

تور ارزان یونان

تور ارزان آتن - تسالونیکی

تور لحظه آخری یونان

تور لحظه آخری آتن - تسالونیکی

مجری مستقیم یونان

مجری مستقیم آتن - تسالونیکی

کارگزار یونان

کارگزار آتن - تسالونیکی